Open Call

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 55

Πάφος

Τ. Κ. 8047

Τηλ.: 26 932017

Fax.: 26 600816

www.pafos2017.eu

Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή υπηρεσιών γερανοφόρου οχήματος για την συναυλία της Φιλαρμονικής Βερολίνου που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κάστρου στην Πάφο την 1η Μαΐου 2017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Απαιτείτε η μετακίνηση φορτίων χιλίων τριακοσίων κιλών (1,3 τόνων) σε απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρων και σε μηδενικό ύψος. Επίσης η μετακίνηση φορτίου ενός (1) τόνου σε ύψος εννέα (9) μέτρων.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες εργασίας είναι οι εξής:

Τρίτη 25/04/2017 Από 08:00 έως 19:00
Τετάρτη 26/04/2017 Από 08:00 έως 19:00
Τετάρτη 03/05/2017 Από 08:00 έως 19:00
Πέμπτη 04/05/2017 Από 08:00 έως 19:00

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 • Κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
 • Οι προσφοροδότες προτρέπονται, πριν ετοιμάσουν την προσφορά τους, να επισκεφθούν το χώρο της Πλατείας του Κάστρου στην Πάφο για να σχηματίσουν προσωπική άποψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 • Η καταβολή του ποσού που αφορά την αμοιβή του επιτυχόντα προσφοροδότη θα γίνει με τη λήξη της εκτέλεσης των εργασιών Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή κατά την περίοδο αδράνειας εξ υπαιτιότητας του ανάδοχου δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό.
 • Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας.
 • Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του οχήματος και θα υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα χωρίς να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσης του έργου για τον πιο πάνω λόγο, ο ανάδοχος θα καταβάλει τα έξοδα της καθυστέρησης ή της ζημιάς τα οποία θα προκύψουν.
 • Ο προσφοροδότης  οφείλει να δεσμευτεί ότι θα τηρεί τις πρόνοιες του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας που θα καταρτισθεί στο πλαίσιο της ασφαλούς διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης και το οποίο θα του γνωστοποιηθεί.
 • Οφείλει να προσκομίσει, με την υποβολή της προσφοράς του, τα παρακάτω έντυπα και πληροφορίες, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
 1. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας.
 2. Εκτιμήσεις κινδύνου για τις εργασίες που θα εκτελέσει.
 3. Μεθόδους ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας (Safety Method Statements) που θα συνοδεύουν τις εκτιμήσεις κινδύνου.
 4. Πιστοποιητικό Μηχανολογικού Ελέγχου.
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.
 6. Ασφάλεια Οχήματος.
 7. Άδεια Κυκλοφορίας.
 8. Τίτλο Ιδιοκτησίας.
 9. Επαγγελματική άδεια Οδήγησης.
 10. Άδεια Οδηγού Χειριστή.
 11. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας οδηγού.
 12. Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.
 13. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 14. Απόδειξη πληρωμής Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επίσης οφείλει:

 • Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος.
 • Να εργοδοτεί έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για το είδος της εργασίας που εκτελείται.
 • Όλα τα μηχανήματα να συνοδεύονται με τα απαραίτητα Μέσα Σημάνσεως όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί (κώνους, πινακίδες, κορδέλα ασφαλείας κ.λ.π.)
 • Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί οφείλει να λαμβάνει σε όλα τα στάδια του έργου (τα προβλεπόμενα αναγκαία μέτρα ασφάλειας.
 • Ο προσφοροδότης οφείλει να φροντίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι του κατά την διεξαγωγή των εργασιών τους και κατά την παρουσία τους στο εργοτάξιο θα φέρουν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, γάντια και γυαλιά προστασίας.
 • Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό όλα τα μέλη που θα εργοδοτήσει για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
 • Ο προσφοροδότης δεσμεύεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Για διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26-955165 ή στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και t.vasou@pafos2017.eu

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 11/04/2017 ώρα 17:00 στα Γραφεία του Οργανισμού ή ηλεκτρονικά στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και στο t.vasou@pafos2017.eu

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..