Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017, ζητεί προσφορές για παροχή υπηρεσιών εξέδρας και άλλων υπηρεσιών για τις πιο κάτω εκδηλώσεις στην Πάφο, για τον μήνα Ιούνιο.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Η γέφυρα της Μουσικής – Αμφιθέατρο Τάλας 24/06/2017
 • Βάθρα για ορχήστρα στις πιο κάτω διαστάσεις:
  6.00μ. Χ 1.50μ. Χ 0.20μ.
  8.00μ. Χ 2.00μ. Χ 0.40μ.
  10.00μ. Χ 2.00μ. Χ 0.60μ.
  10.00μ. Χ 2.50μ. Χ 0.80μ.
 • Κάγκελο στη περίμετρο
 1. Retouramont Aerial Dancers – Πλατεία Κάστρου 25/06/2017
 • Εξέδρα 20μγια τοποθέτηση εξοπλισμού μέσα στη λίμνη του Κάστρου.
 • Σκαλωσιά 2.00μ. Χ 2.00μ. Χ 2.00μ. με σκάλα και κάγκελο στο πάνω μέρος.
 • Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από 21 έως 23 Ιουνίου και η απεγκατάσταση στις 26 Ιουνίου.
 1. ΥΑΜΑΤΟ Taiko Drum Ensemble – Πλατεία Δημαρχείου 30/06/2017
 • Εξέδρα διαστάσεων 14.00μ. Χ 14.00μ. Χ 1.20μ.
 • Προεκτάσεις διαστάσεων 5.00μ. Χ 5.00μ. Χ 1.20μ. δεξιά και 5.00μ. Χ 12.00μ. Χ 1.20μ. στα αριστερά.
 • Πέντε σειρές εξέδρας με μαξιλαράκια διαστάσεων 16.00μ. Χ 1.00μ. Χ 0.50μ. και πέντε σειρές διαστάσεων 10.00μ. Χ 1.00μ. Χ 0.50μ. οι οποίες θα τοποθετηθούν στο πλακόστρωτο της πλατείας για χρήση από το κοινό.
 • Τέσσερεις σκαλωσιές 2.00μ. Χ 2.00μ. Χ 5.00μ.
 • Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει στις 28 Ιουνίου και η απεγκατάσταση την 1η Ιουλίου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
 • Όλες οι εξέδρες θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
 • Οι προσφοροδότες προτρέπονται, πριν ετοιμάσουν την προσφορά τους, να επισκεφθούν το χώρο της Πλατείας του Κάστρου στην Πάφο για να σχηματίσουν προσωπική άποψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 • Η καταβολή του ποσού που αφορά την αμοιβή του επιτυχόντα προσφοροδότη θα γίνει με τη λήξη της εκτέλεσης των εργασιών.
 • Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκαλέσει σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας.
 • Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης του έργου μέσα στο συγκερκιμένο χρονοδιάγραμμα που συμφωνείται και θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημιώσεις, σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών, ανάλογες με τη βλάβη που προκαλείτε στην συνολική ροή διεκπεραίωσης του προγράμματος.
 • Ο προσφοροδότης  οφείλει να δεσμευτεί ότι θα τηρεί τις πρόνοιες του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας που θα καταρτισθεί στο πλαίσιο της ασφαλούς διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης εκδήλωσης και το οποίο θα του γνωστοποιηθεί.
 • Οφείλει να προσκομίσει, με την υποβολή της προσφοράς του, τα παρακάτω έντυπα και πληροφορίες, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
 1. Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας.
 2. Εκτιμήσεις κινδύνου για τις εργασίες που θα εκτελέσει.
 3. Μεθόδους ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας (Safety Method Statements) που θα συνοδεύουν τις εκτιμήσεις κινδύνου.
 4. Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.
 5. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 6. Απόδειξη πληρωμής Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επίσης οφείλει:

 • Να εργοδοτεί έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό για το είδος της εργασίας που εκτελείται.
 • Όλα τα μηχανήματα να συνοδεύονται με τα απαραίτητα Μέσα Σημάνσεως όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί (κώνους, πινακίδες, κορδέλα ασφαλείας κ.λ.π.)
 • Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί οφείλει να λαμβάνει σε όλα τα στάδια του έργου τα προβλεπόμενα αναγκαία μέτρα ασφάλειας.
 • Ο προσφοροδότης οφείλει να φροντίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι του κατά την διεξαγωγή των εργασιών τους και κατά την παρουσία τους στο εργοτάξιο θα φέρουν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, γάντια και γυαλιά προστασίας.
 • Ο προσφοροδότης που θα επιλεγεί θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό όλα τα μέλη που θα εργοδοτήσει για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
 • Ο προσφοροδότης δεσμεύεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 26-955165 ή στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και t.vasou@pafos2017.eu

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 19/06/2017  ώρα 17:00 στα Γραφεία του Οργανισμού ή ηλεκτρονικά στα emails: g.lazoglou@pafos2017.eu και στο t.vasou@pafos2017.eu

Photo by: Eszter Biró

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..