Πάφος2017 Μια Χρονιά σε Εικόνες

Στα χέρια σας κρατάτε μια εξαιρετικά σημαντική έκδοση για την Πάφο. Στον τόμο αυτό παρατίθενται φωτογραφίες από τις εκατοντάδες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, μια χρονιά-ορόσημο για την πόλη καθώς έφερε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο αυτής της έκδοσης βρίσκονται η Πάφος και οι άνθρωποί της, οι καλλιτέχνες και το κοινό που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν κάποιες από τις εκδηλώσεις του καλλιτε – χνικού προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του 2017. Από τις χιλιάδες φωτο- γραφίες που λήφθηκαν, επιλέχθηκαν μερικές εκατοντάδες για να αποδώσουν τα γεγονότα αυτής της σημαντικής χρο- νιάς για την Πάφο. Χιλιάδες στιγμιότυπα παγώνουν στο χρό- νο και υπομνηματίζουν τα σπουδαία και μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα, αλλά και τα μικρότερα τα οποία είναι εξίσου ση- μαντικά.

Οι εικόνες όχι μόνο αποτυπώνουν την ίδια τη δράση, τους καλλιτέχνες, τους χώρους ή τους θεατές, αλλά αναδει- κνύουν και τον ενθουσιασμό, την εμπλοκή των πολιτών και τη γενικότερη ατμόσφαιρα της εκάστοτε δράσης. Στην παρούσα έκδοση τα γεγονότα παρουσιάζονται αφηγη- ματικά, καθώς στόχος είναι να ξεδιπλωθεί η ιστορία της Πολι- τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017, διατρέχο – ντας τις θεματικές γραμμές του προγράμματός της και ανα- καλώντας μέσω της φωτογραφίας τα έργα, τους δημιουρ- γούς αλλά και τους στόχους του προγράμματος του Οργανι- σμού Πάφος2017, του Ανοιχτού Εργοστάσιου Πολιτισμού.

Kατεβάστε τη δημοσίευση:

pafos-2017-in-Images              OPen-Air-Artworks

Logo_footer   
     © 2016 - Web Design & SEO by Fidelity Technology Solutions
     Pafos2017 Official Photographer foto LARKO

Follow our Journey..